%%tb-image-alt-text%%

I. Obecná ustanovení

1.1 Kurzy kaligrafie jsou provozovány Českou kaligrafickou asociací,  IČ: 02133857, organizací zaměřenou na vzdělávání v oblasti kaligrafie a výtvarného umění.

1.2 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek a provozního řádu (dále jen „VOP“) je úprava vzájemných práv a povinností mezi fyzickou osobou účastnící se kurzů (dále jen „účastník“) pořádaných Českou kaligrafickou asociací (dále jen „pořadatel“).

1.3 Účastník je povinen seznámit se s VOP a je povinen se jimi řídit, a to zejména během účasti na kurzech.

II. Uzavření smlouvy a storno podmínky

2.1. Odesláním vyplněného přihlašovacího formuláře či přihlášením se přes rezervační systém na příslušnou lekci, kurz anebo seminář na webových stránkách www.kurzykaligrafie.cz, vyjadřuje fyzická osoba svůj zájem zúčastnit se daného akce.

2.2 Rezervací příslušné akce v rezervačním systému a následně po obdržením e-mailu s potvrzením přihlášky ze strany pořadatele je rezervace oboustranně závazná (dochází tímto k uzavření smlouvy) a její zrušení podléhá pravidlům stornovacích poplatků.

2.3 Cena lekce, kurzu, workshopu, semináře či jiných vzdělávacích akcí se řídí ceníkem zveřejněným na www.kurzykaligrafie.cz. Cenu kurzů (dále též„rezervační záloha“) je účastník povinen uhradit bez zbytečného odkladu po obdržení potvrzení přihlášky na účet č. 215261275 / 0600 vedený u Moneta Money Bank, anebo v hotovosti u pořadatele. Po uhrazení rezervační zálohy se stává rezervace účastníka platná. Doplatek uhradí účastník na místě konání kurzu, anebo nejpozději 3 dny před konáním kurzu na výše uvedený bankovní účet. Jako variabilní symbol účastník uvádí datum konání kurzu ve tvaru DDMMRRRR, např. 21. 1. 2021 = 21012021 a do zprávy pro příjemce vyplní své jméno a příjmení např. Ingrid Bergmanová.

2.4 Jestliže se účastník nemůže kurzu zúčastnit je povinen se odhlásit z rezervačního systému a učinit tak i písemně prostřednictvím e-mailu. Výše smluvní pokuty (dále jen „storno poplatek“) je vymezena v čl. 2.5.

2.5 V případě odhlášení účastníka méně než 7 dní před konáním akce je rezervační záloha nevratná. Storno poplatek činí při odhlášení méně než 7 dní před konáním akce 50 % z ceny kaligrafického kurzu. Storno poplatek se nehradí v případě, že za sebe účastník zajistí náhradníka.

2.6 Částka uhrazená za kurz ponížená o případný storno poplatek bude do 14 dní od odhlášení vrácena zpět na účet, ze kterého byla zaplacena.

2.7 V případě zrušení kurzu z důvodů na straně lektorky, bude dle volby účastníka nabídnut náhradní termín konání semináře nebo vrácena částka zaplacená za danou akci.

III. Podmínky účasti na akcích

3.1 Účastník je povinen před konáním kurzu vyplnit „Přihlášku na akci“.

3.2 Veškeré v přihlášce uvedené údaje jsou přísně důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě, slouží pouze pro potřebu kurzů pořádaných pořadatelem.

3.3 Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za vzniklý úraz nebo jiné zdravotní komplikace účastníka na kurzu. 

3.4. Osoby pod vlivem alkoholu a drog se nemohou účastnit akcí vypsaných pořadatelem. Pořadatel má v tomto případě právo odmítnout jejich účast na dané akci.

3.5. Účastník provádí cvičení přiměřeně ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a dbá pokynů pořadatele.

3.6. Účastník, který se přihlásí na akci vypsanou pořadatelem je zdravotně pojištěn.

IV. Zpracovávání osobních údajů a informační povinnost

4.1 Pořadatel zpracovává poskytnuté osobní údaje v rozsahu:

a. Jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo a emailová adresa účastníka na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a (dále„GDPR“) za účelem splnění smluvní povinnosti poskytnutím služby.

4.2 Údaje uvedené v bodě 4.1 pod písm. a) těchto VOP jsou dále v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zpracovávány za účelem případného vymáhání nároku z porušení smlouvy. Proti tomuto zpracování je účastník oprávněn vznést námitku dle čl. 21 GDPR.

4.3 Údaje uvedené v bodě 4.1 a 4.2 těchto VOP budou zpracovávány po dobu 3 let od ukončení obchodního vztahu (uzavření smlouvy apod.).

4.4 Účastník má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých údajů o věku a ostatních citlivých údajů. Toto odvolání se nedotýká zpracování, provedeného na základě souhlasu učiněného do odvolání tohoto souhlasu.

4.5 Účastník má právo kdykoli žádat přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, opravu a doplnění neúplných osobních údajů, výmaz svých osobních údajů, omezení zpracování, a dále uplatňovat právo na přenositelnost údajů.

4.6 Účastník má dále právo podávat stížnosti ohledně zpracovávání osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V. Závěrečná ustanovení

5.1 Práva a povinnosti těmito VOP výslovně neupravené se řídí ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne 21. 1. 2021

Zůstaňme v kontaktu


Loading